xhtml – תוכן ללא הפסקה

עורך דין צוואות וירושות

עורך דין צוואות וירושות מתי צריך לבצע ? הסכם ירושה מה חשוב לדעת על נושא הצוואה בישראל

חושב שהיה הסכם עורך דין צוואות וירושות ?
כאשר אדם הולך לבית עולמו, הוא בדרך כלל מותיר אחריו עיזבון הכולל בצד החובות גם נכסים, כספים וזכויות.
כלל העיזבון עובר לאחר מותו ליורשיו, באחת מהדרכים שלהלן:

בדרך של ירושה מכוח הדין – כאשר המנוח לא הניח אחריו צוואה, החוק קובע את אופן העברת עיזבון
המנוח ליורשיו, לפי ההוראות הקבועות בחוק הירושה ועל פי מעגלי קירבה אל המנוח.
בדרך של צוואה– צוואה הנה מסמך משפטי שעורך המצווה בחייו, טרם מותו.
(הצוואה האחרונה היא הקובעת) ובו הוא מורה על חלוקת העיזבון לאחר מותו.
באם אין מתנגדים לפסילת הצוואה מקיימים את הצוואה כלשונה ומחלקים את העיזבון בין היורשים על פי האמור בצוואה.
הצוואה לבדה איננה מאפשרת ליורשים לחלק את העיזבון ו/או לבצע כל פעולה משפטית של רישום זכויותיהם כיורשים.
לאחר מות המצווה על היורשים,להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה למתן צו ירושה מכוח הדין ו/או למתן צו קיום צוואה
במקרה שבו הותיר המצווה צוואה-ורק עם קבלת הצו ניתן יהיה לחלק את העיזבון ולבצע פעולות משפטיות.

עורך דין צוואות וירושות
עורך דין צוואות וירושות

קיימות ארבע חלופות אפשריות לעריכת צוואה: בכתב יד, בעדים, בפני רשות ובעל פה:

צוואה בכתב יד– צוואה הכתובה בכתב ידו של המצווה, לא נדרש עדים ו/ או עו”ד לאימותה.

צוואה בעדים– צוואה הנערכת על ידי המצווה במעמד שני אנשים המהווים עדים לצוואתו, חייבת להיות בכתב, הכוללת את תאריך עשייתה.
בדרך כלל עורך הצוואה הוא עו”ד

צוואה בפני רשות – צוואה הנעשית בפני שופט או רשם בית משפט, חבר בית דין דתי, רשם לענייני ירושה או נוטריון. (נוטריון הנו עו”ד עם וותק של מעל 10 שנים)

צוואה בעל פה – “צוואת שכיב מרע”- צוואה בעל פה הנה צוואה הנאמרת בעל פה על ידי המצווה בפני שני עדים,ללא מסמך כתוב שהכין המצווה.
צוואה בעל פה נעשית בפני שני עדים. על העדים לרשום את דברי המצווה בזיכרון דברים ולהפקידו אצל הרשם לענייני ירושה.

עורך דין צוואות וירושות מה תפקידו בנושא ?

לאחר הגשת הבקשה ליתן צו ירושה ו/או צו קיום הצוואה, הרשם לענייני ירושה מפרסם את הבקשה בעיתון כדי ליידע את מי שעלול להתנגד לבקשה.

במקרה שבו מוגשת התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה הרשם לענייני ירושה מעביר את התיק לדיון משפטי
כתובענה לכל דבר ועניין, לבית המשפט לענייני משפחה הסמוך למקום מגוריו של המצווה.

כאשר תיק העיזבון עובר לבית המשפט לענייני משפחה הדיונים נעשים ארוכים ויקרים מאוד ובמקרים לא מעטים
בסופו של יום כל המעורבים בעניין עלולים להפסיד כספים רבים והקשרים המשפחתיים מתערערים.
במקרים כאלה מומלץ מאוד, כבר כאשר מתגלע הסכסוך המשפחתי, לפנות להליך של הידברות בין הצדדים מתוך מטרה
להגיע להסכמות מחוץ לכותלי בית המשפט ולהסתייע בצוות שמורכב מבעלי מקצוע מומחים בתחומם: עורכי דין , אנשי פיננסים, ויועצים רגשיים
ולהגיע להבנות ראויות בתוך זמן סביר, ובעלות נמוכה מקיום ההליך בבית המשפט.
הסכם שנחתם בין יורשים ומוגש לבית המשפט, מקבל תוקף של פסק דין וביחד עמו מתקבל הצו הנדרש שסולל בפני הנהנים את הזכות לחלק את העיזבון ולהנות מפירותיו.

הניסיון מלמד כי סכסוכים, ככל שיהיו קשים, המסתיימים בהסכמות מחוץ לכותלי בית המשפט-יש בהם כדי למנוע קרע משפחתי לעתיד לבוא ושומרים על שלמות המשפחה ככל בעתיד.

כעו”ד וכנוטריון אני מזמינה אתכם לערוך עוד היום צוואות: צוואה בעדים, צוואות הדדיות, וכן צוואה נוטריונית, עוה”ד ונוטריון אביה שטיין קורלנד

כניסה לאתר עוה”ד ונוטריון אביה שטיין קורלנד